Ceník

Ceník platný od 1.1. 2020.

Zaplacením částky v hotovosti nebo na účet klient stvrzuje, že je seznámen a souhlasí s provozními a storno podmínkami a uděluje GDPR souhlas.

Číslo účtu u FIO banky: 2801355118 / 2010
Do předmětu zprávy vždy uvádějte své jméno a příjmení.

IČ: 705 21 875

1 osoba / 60´ Cena Kč / os.
úvodní diagnostika 1000,–

Pokud chcete pravidelně docházet na individuální konzultace,
je nutné absolvovat úvodní diagnostiku.

1 hodina = 50 min. 1 osoba / 1 hodina Celkem Kč
1 lekce 800 Kč x
5 lekcí 700 Kč 3 500 Kč
 …  …

 

1 hodina = 50´
pro 2 osoby
1 hodina /
1 osoba
1  hodina /
2 osoby
 Celkem Kč
za 2 osoby
1 lekce 600 Kč  1 200 Kč x
5 lekcí 500 Kč 1 000 Kč  5 000 Kč

Hodina pro dospělé trvá 55 min. Hodina pro děti s rodiči trvá 50 min.

Otevřená hodina Cena za 1 hodinu
Otevřené hodiny Pilates POKROČILÍ ČB – středa 16:15 h. 150 Kč / hod.
Více v rezervačním systému.
Otevřené hodiny DNS nejen po porodu – úterý 9:00h. 150 Kč / hod.
Více v rezervačním systému.
Otevřené hodiny Pilates POKROČILÍ Hluboká n.V. – úterý 18:00h. 150 Kč / hod. / cvičení jednorázové
700 Kč permanentka 5 vstupů – platnost 7 týdnů
Kurz (1hodina = 55 min.) Cena za kurz
Těhotenský pilates s přednáškou – 8 lekcí  dle počtu účastníků na kurzu
Těhotenský pilates – 10 lekcí  1 500 Kč
Pánev pro otěhotnění dle počtu účastníků na kurzu
Uzavřené kurzy Zdravá záda a pánevní dno cena se odvíjí
dle počtu
vypsaných hodin
1 lekce / 55´ Cena Kč / os.
Pohybová manuální terapie 1 400,–

Individuální, post-rehabilitační a semi-privátní konzultace / hodiny:

Jsou 1.) jednotlivě domluvené konzultace a nebo 2.) pět předplacených hodin.

1.) Jednotlivě domluvené konzultace je nutno vždy rezervovat předem a jsou poskytovány dle časových možností lektora. Zušení rezervace je nutné telefonicky omluvit, a to minimálně 48 hodin předem. V opačném případě bude klientovi účtována částka jako za odučenou individuální nebo semi-privátní lekci. Pouze v závažných případech a nebo ze závažných zdravotních důvodů (lékařské potvrzení), se lze na plné náhradě lekce osobně domluvit.

2.) Předplacením pěti individuálních, post-rehabilitačních nebo semi-privátních konzultací bere klient na vědomí, že tyto lekce je nutné absolvovat v rozmezí 7 týdnů od zaplacení nebo lze domluvit jinak po dohodě s instruktorem. Po této době neabsolvované individuální nebo semi-privátní lekce propadají bez možnosti náhrady a jsou brány jako odučené. Konzultace je nutné vždy rezervovat předem a jsou poskytovány dle časových možností instruktora. Zrušení rezervace je nutné provést telefonicky minimálně 48 hodin předem. V opačném případě bude klientovi účtována částka jako za odučenou individuální, post-rehabilitační či semi-privátní konzultaci. Pouze v závažných případě a nebo ze závažných zdravotních důvodů (lékařské potvrzení), se lze na plné náhradě hodiny osobně domluvit. To platí i pro nedokončení 5 lekcí během 7 týdnů.

Náhradu konzultace uznané jako omluvené lze provést na základě předchozí domluvy s instruktorem. Podmínky pro zrušení rezervace náhradní konzultace jsou stejné jako u normální rezervace. Náhradní hodinu lze stornovat jen jednou. Dále je na tuto hodinu nahlíženo jako na odučenou a není povinností nabízet další náhradní termíny.


Skupinový uzavřený kurz / konzultace:

Kurz je vypsán na omezený počet lekcí. Zaplacením kurzovného bere klient na vědomí, že se účastní časově omezeného kurzu. Během tohoto období je klientovi uznána jedna omluvená absence, kterou si může nahradit po skončení kurzu v otevřených hodinách a to po předchozí domluvě s instruktorem nebo v jiné skupině dle rozvrhu (pokud je skupinový uzavřený kurz vypsán) – opět po dohodě. Za omluvenou absenci lze považovat pouze telefonickou a nebo e-mailovou omluvu nejméně 24 hodin před konanou hodinou. Omluva v době kratší než 24 hodin a neomluvené absence nejsou brány v potaz, jsou bez možnosti náhrady a lekce je brána jako odučená. Pouze v závažných případech a nebo ze závažných zdravotních důvodů (lékařské potvrzení), se lze na plné náhradě lekce osobně domluvit.
U těhotenských přednáškových kurzů – jedná se o osm lekcí po sobě jdoucích. V případě absence není možná náhrada, lekce je brána jako odučená. Pokud těhotná stihne další běh přednášek v průběhu těhotenství, může si hodinu nahradit s dalším kurzem.

V závažných případech či nemoci instruktora bude hodina nahrazena vždy po předchozí časové domluvě s účastníky kurzu v jiný čas nebo navazující náhradní hodinou po skončení kurzu (de facto se kurz prodlouží).


Skupinové otevřené hodiny / konzultace:

Skupinové otevřené hodiny jsou jednotlivě domluvené lekce nebo soubor předplacených lekcí, které si klient rezervuje přes rezervační kreditní systém. Rezervační systém funguje na bázi zaplacení určité sumy v Kč, která je formou kreditů nastavena do systému. Jednotlivé konzultace/hodiny si pak klient rezervuje v systému sám a z limitu kreditu se mu rezervované hodiny automaticky odečítají. Vložení limitu do rezervačního systému jde buď v hotovosti nebo na bankovní účet (vždy s uvedením jména a příjmení). Do systému se nastavuje manuálně bez odkladu dle časových možností instruktora.

Klient bere na vědomí, že stanovený limit je nutné vyčerpat do dvou let od poslední rezervace v systému. U těhotenských lekcí je nutné vyčerpat limit v průběhu těhotenství.  Po uplynutím této doby nevyčerpané kredity propadají bez možnosti náhrady a z účtu klienta v rezervačním systému jsou smazány.

Zrušení rezervace – odhlášení ze skupinového tréninku v rezervačním systému je umožněno do 24 hodin před začátkem hodiny. Klient si tak hodinu zruší sám. Kredit se mu automaticky připíše zpět na účet v rezervačním systému v plné výši. Zrušení hodiny v kratší době než 24 hodin před začátkem je možné přes SMS zprávu na telef. čísle 777 044 137. Manuálně pak zasahuji do systému a klientovi smažu rezervaci se storno poplatkem následovně. Zrušení hodiny v rozmezí:

-> 12 – 24 hodin před začátkem hodiny je klientovi odečten storno poplatek ve výši 50 Kč, zbylé kredity připíšu zpět na účet klienta v rezervačním systému
-> 6 – 12 hodin před začátkem hodiny je odečten storno poplatek 100 Kč, zbylé kredity připíšu zpět na účet klienta v rezervačním systému
-> v době kratší než 6 hodin před začátkem výukové lekce kredit propadá, hodina je brána jako odučená

Pouze v závažných případech a nebo ze závažných zdravotních důvodů (lékařské potvrzení), se lze osobně domluvit na náhradě či možnosti dočerpání nevychozeného kreditu.


Storno podmínky:

V případě nedokončení skupinových uzavřených kurzů nebo neabsolvování všech předplacených individuálních, post-rehabilitačních či semi-privátních konzultací se peníze nevrací z důvodu fixních nákladů. U skupinových otevřených hodin – nevyčerpáním kreditů v rezervačním systému v době dvou let od poslední rezervace se peníze nevrací z důvodu fixních nákladů. U těhotenských otevřených hodin nevyčerpáním v průběhu těhotenství, se peníze nevrací ani nepřevádí do jiných kurzů z důvodu fixních nákladů. Neplatí v případě závažných zdravotních důvodů, které je nutno doložit lékařským potvrzením.


Zdravotní stav / rizika:

Klient svým zaplacením stvrzuje, že se důkladně seznámil s provozními a storno podmínkami a že s nimi bez výhrady souhlasí.
Dále souhlasí, že je obeznámen se svým zdravotním stavem a je způsobilý navštěvovat konzultace Zdravého pohybu ČB. Se svým zdravotním stavem seznámil také instruktora. V případě potřeby může klient lekci kdykoliv přerušit. V případě potřeby může lektor požádat klienta o lékařskou zprávu ošetřujícího lékaře.

Veškeré aktivity prováděné během výuky jsou koncipovány s cílem zlepšit fyzickou a psychickou kondici a zvýšit tělesnou aktivitu klienta. Náročnost cvičení bude v průběhu celého tréninku progresivní a bude plně přizpůsobována potřebám klienta/klientů. V průběhu cvičení i po jeho ukončení může klient cítit příjemnou námahu svalstva až lehkou únavu. Tyto potíže obvykle mizí během 48 hodin po dokončení lekce.
Bohužel není možné odhadnout případné negativní reakce organismu, které mohou nastat v souvislosti s tréninkem ať už skupinovým či individuální, post-rehabilitačním či semi-privátním. V průběhu cvičení nebo po jeho ukončení se mohou vyskytnout případné výkyvy hladiny krevního tlaku a srdečního pulsu a ve velmi výjimečných případech i srdeční potíže. V případě, že se cítíte nemocen nebo se necítíte dobře, informujte prosím instruktora o aktuálním zdravotním stavu před začátkem lekce. Věnuji veškerou pozornost eliminování případných nepříznivých reakcí.

Klient tímto prohlašuje, že jeho účast na individuálním, post-rehabilitačním, semi-privátním či skupinovém tréninku je projevem jeho svobodné vůle a že se rozhodl navštěvovat konzultace Zdravého pohybu ČB na vlastní nebezpečí a nést zdravotní rizika.

Klient dále stvrzuje, že se v prostorách Zdravého pohybu ČB bude chovat tak, aby předcházel zraněním. Za úrazy způsobené nevhodným chování ve výukových prostorách instruktor nezodpovídá.

V Českých Budějovicích dne 1.1.2020                                      Ing. Jitka Moulisová

GDPR souhlas

Vážený kliente,

dovoluji si Vás požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů, dle nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů EU 2016/679 ze dne 27.4.2016. Osobními údaji se rozumí:
a) osobní údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a které mi umožní nastavit a provést kvalitní službu v oblasti zdravého pohybu vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu a kondici;
b) kontaktní údaje, tedy osobní údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou.
Mezi mnou zpracovávané osobní údaje se řadí: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, aktuální zdravotní stav (informace o operacích, porodech, jiných zdravotních omezeních, sportovních aktivitách, povolání – např. sedavé/kancelář, v některých případech mohu požádat o zdravotní zprávu ošetřujícího lékaře.)

Zpracování osobních údajů je prováděno mnou, osobní údaje však pro mne mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. Poskytovatel softwaru – Rezervační systém pro některé OTEVŘENÉ skupinové lekce fa SuperSaaS – www.supersaas.cz
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužívám.

Informuji Vás, že využívám poskytnuté údaje ke komunikaci s Vámi. Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem poskytování kvalitních služeb, prodeje zboží nebo realizaci vzdělávacích akcí dle aktuální nabídky na webu www.zdravypohybCB.cz a k oslovení s aktuální nabídkou služeb.

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání spolupráce s Ing. Jitka Moulisová – Zdravý pohyb ČB, i potom v délce 10 let.

Souhlasím, aby na základě č.6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovala Ing. Jitka Moulisová mé fotografie, videa, zvukový záznam či výsledky spolupráce za účelem: a) marketingu (např. v letácích), b) prezentace na webu, c) prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.). To vždy po odsouhlasení a oboustranné dohodě.

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování;
  2. vznést námitku proti zpracování;
  3. právo na přenositelnost údajů ve strojově čitelném formátu;
  4. máte právo souhlas kdykoliv odvolat;
  5. máte právo podat proti jednání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás budu bez odkladu informovat o způsobu vyřízení žádosti.

Žádosti můžete zasílat na můj email: zdravypohybCB@centrum.cz

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji vlastnoručním podpisem.

Zároveň prohlašuji, že jsem četl/četla PROVOZNÍ a STORNO PODMÍNKY Zdravý pohyb ČB, které jsou vyvěšené v učebních prostorech Chelčického 123/6, České Budějovice a nebo na www.zdravypohybCB.cz v sekci CO UČIM, v podsekci CENÍK. S provozními a storno podmínkami bez výhrady souhlasím.

 

V Českých Budějovicích dne 25.5.2018                                          podpis ………………………………